Regulamin sklepu internetowego fular.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • 1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • 1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego fular.pl;
 • 1.4 Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem fular.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • 1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • 1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MAXOIL Sp. z o.o. Sp. k. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • 1.7 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • 1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • 1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod fular.pl.
 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2.3. Sklep internetowy, działający pod fular.pl, prowadzony jest przez Maxoil Sp. z o.o. Sp. k.(zwany dalej Maxoil), siedziba: ul. Gorzelniana 4a, 62-065 Grodzisk Wlkp., NIP: 9231695136, REGON: 361045603, sklep stacjonarny: ul. Gorzelniana 4a, 62-065 Grodzisk Wlkp., tel.: +48614445354, mail: sklep@fular.pl.
 • 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:
  • a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • 2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a.) przeglądarka internetowe np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge itp. w aktualnej wersji
  • b.) włączona obsługa niezbędnych aplikacji i plików cookies
 • 2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Maxoil zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • 2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w serwisie fular.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • 3.1. Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu zamówienia, wraz ze zgodą na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu,
 • 3.2. Maxoil może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • a.) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
  • c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Maxoil za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu.
 • 3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Maxoil podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • 3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla sklepu,
  • e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • f.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • 3.5. W celu otrzymania informacji o ponownej dostępności produktów Klient może wypełnić formularz zgłoszeniowy, widoczny na podstronie danego produktu. Wiadomość e-mail jest wysyłana do Klienta w celu potwierdzenia subskrypcji oraz po pojawieniu się produktu ponownie na stanie sklepu internetowego Maxoil. Dane osobowe z formularza są przechowywane i wykorzystywane tylko do realizacji powyższych powiadomień. Klient może zażądać anulowania subskrypcji i usunięcia swoich danych osobowych związanych z daną subskrypcją poprzez:
  • a.) kliknięcie linku anulującego subskrypcję w mailu potwierdzającym jej aktywację;
  • b.) zwrotną wiadomość e-mail, będącą odpowiedzią na potwierdzenie subskrypcji, z żądaniem usunięcia subskrypcji.

  Informacja ta jest dołączana do wiadomości potwierdzającej subskrypcję dotyczącą dostępności danego produktu.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową fular.pl, dokonać wyboru odpowiedniego dla potrzeb Klienta towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • 4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a.) przedmiotu zamówienia,
  • b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • c.) wybranej metody płatności,
  • d.) wybranego sposobu dostawy.
 • 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 • 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Maxoil umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • 4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 • 5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • 5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką InPost (Kurier lub Paczkomat).
 • 5.3. Koszty dostawy uzależnione są od wagi przesyłki (liczone jako wielokrotność stawki bazowej za każdy kolejny, rozpoczęty przedział wagi bazowej przesyłki) i znajdują się na stronach sklepu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • 5.4 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia w zależności od wybranej formy płatności (zaksięgowania wpłaty na konto bankowe).
 • 5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu fular.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

 • 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty
   – dla przesyłek na teren Rzeczypospolitej Polskiej:

   • a.) przelewem na numer konta bankowego 21 1020 1068 0000 1502 0337 0103 (PKO BP)
   • b.) płatnością w systemie przelewy24;
    Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,
   • c.) płatnością za pobraniem przekazując zapłatę kurierowi doręczającemu zamówiony towar.
   – dla pozostałych przesyłek na teren Europy i Azji (poza Rzeczpospolitą Polską):

   • a.) przelewem w walucie PLN na numer konta bankowego PL 32 1090 1434 0000 0001 3025 4987 (Santander)

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • 7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Maxoil podany w niniejszym Regulaminie.
 • 7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 • 7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalnie zamówienie Klienta (wykraczających poza standardowa ofertę) i towarów ulegających szybkiemu zepsuciu.
 • 7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Maxoil – Fular, ul. Gorzelniana 4a, 62-065 Grodzisk Wlkp.
 • 7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • 7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 • 7.7. W przypadku spełnienia powyższych wymagań Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 • 8.1. Maxoil jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@fular.pl, Maxoil zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 9.1.Maxoil podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Maxoil o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Maxoil lub mailowo pod adres sklep@fular.pl.
 • 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • 9.5. Maxoil zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 • 10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Maxoil a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Maxoil a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Maxoil.
 • 10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.